SPROGMUSEET

Redaktør: Ole Stig Andersen

Tolkning og oversættelse i Europa

Schengenzone.svg

Schengenzonen. Mørkeblå: fuldgyldige medlemmer. Lyseblå: ikke-EU-medlemmer der har tiltrådt Schengen. Brun: kommende medlemmer. (Kort: Wikipedia)

Flygtningestrømmen fra Nordafrika har sat Schengensamarbejdet under pres. Måske giver det sig udslag i en indskrænkning af arbejdskraftens fri bevægelighed i EUs indre marked. I Danmark diskuteres det at reetablere grænsebomme, og hvorfor ikke et skilderhus og en tapper landsoldat. Modsat stiller ingen spørgsmålstegn ved den fri bevægelighed for kapital, varer og serviceydelser.

Servicedirektivet

EUs servicedirektiv har netop til formål at styrke den fri bevægelighed for serviceydelser. Da direktivet i 2008 blev implementeret i Danmark forsøgte Økonomi- og Erhvervsministeriet at afskaffe translatørbeskikkelsen, der af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev opfattet som en teknisk handelshindring for den frie bevægelighed for oversættelser. Fordi Danmark var alene om denne tolkning af direktivet, og fordi translatørbranchen viste sig mere modstandsdygtig end forventet, blev det ved forsøget.

Centralisering i Europa

Mens vi risikerer at stirre os blinde på om det er de rigtige eller de forkerte mennesker der rejser over vores grænser, bliver strukturerne og spillereglerne på oversættelses- og tolkeområdet i stigende grad fastlagt på europæisk plan eller centralt i EU, netop med udgangspunkt i arbejdskraftens frie bevægelighed i et flersproget EU.

DS/EN 15038

I 2006 blev den europæiske oversætterstandard DS/EN 15038 offentliggjort efter et tæt samarbejde mellem sprog- og oversætterorganisationer i Europa, primært the European Union of Associations of Translation Companies, EUATC og the International Federation of Translators, FIT, samt de europæiske standardiseringsinstitutioner. Fra Danmark medvirkede Dansk Translatørforbund, Translatørforeningen og Forbundet Kommunikation og Sprog.

EULITA

I 2009 blev EULITA stiftet. EULITA står for “European Legal Interpreters and Translators Association”, en organisationen for tolke og oversættere i Europa, der arbejder i retssystemet, ved domstolene, for politi og anklagemyndigheder m.m. De vigtigste mål for EULITA er at fremme menneskerettighedsprincipperne og de grundlæggende frihedsprincipper i den europæiske konvention om menneskerettigheder, samt at fremme kvaliteten af oversættelse og tolkning i alle lande i EU.

EU-direktiv om sproglige rettigheder

I samarbejde med EULITA og europæiske advokatsammenslutninger, Council of Bar Associations and Law Societies in Europe, CCBE, og European Criminal Bar Association, ECBA, traf Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender, Frihed og Sikkerhed beslutning om et EU-direktiv om sproglige rettigheder i relation til sagsbehandling hos politi, retlige myndigheder m.fl.

Ideen har sit udspring i ”Reflection Forum on Multilingualism and Interpreter Training” samt års forberedende arbejde. Alle EU-lande, minus Danmark, har tiltrådt direktivet. Direktivet indeholder blandt andet en opfordring til at opbygge nationale registre over tolke og oversættere, der arbejder på området. Hensigten er at samle disse registre i en fælles portal på EU-plan. Registre er altid problematiske. I Danmark er Rigspolitiet ansvarlig for et centralt tolke- og oversætterregister, af hvilken grund det er hemmeligt. Herudover findes der registre hos henholdsvis Dansk Translatørforbund og Translatørforeningen. Også Forbundet Kommunikation og Sprog har medlemmer, der arbejder på området. Det ville derfor være nærliggende hvis disse organisationer gik sammen om at skabe et nationalt register, naturligvis i samarbejde med de relevante offentlige myndigheder.

Monopolisering i England

I England er sagen en varm kartoffel, idet regeringen har foreslået at lægge ansvaret for rekrutteringen af retstolke og -oversættere m.v. i hænderne på en privat virksomhed, der således vil opnå monopol på denne serviceydelse, helt uden om alle relevante organisationer. Det centrale spørgsmål er naturligvis om økonomien vinder over kvaliteten. Denne situation skulle vi gerne undgå i Danmark, hvilket kan lade sig gøre hvis de relevante organisationer finder sammen om at gøre det.

European Master’s in Translation

På uddannelsesområdet har EU fået etableret en fælleseuropæisk akkreditering af oversætter- og tolkeuddannelse, European Master’s in Translation, i samarbejde med en række europæiske universiteter, blandt andre Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Der foregår i øjeblikket overvejelser om at introducere en fælleseuropæisk certificeringsordning i forbindelse med uddannelsen. En europæisk taskforce med dansk deltagelse har til opgave at analyse mulighederne.

TRAFUT

TRAFUT (Training for the Future) er et andet uddannelsesprojekt i forbindelse med EU-direktivet om sproglige rettigheder. Projektet koordineres i fællesskab af EULITA og Lessius University College. Der er opnået EU-finansiering til afholdelse af 4 regionale workshops, og et Vademecum. Retningslinier for dommere, anklagemyndigheder, advokater med flere med det formål at styrke kommunikationen med tolke og oversættere på det retslige område, er under udarbejdelse.

Tegnsprogstolkning

Maya de Wit, formand for Det europæiske forum for tegnsprogstolkning, EFSLI, er blevet tilknyttet EULITAS forretningsudvalg. EULITA ønsker på denne måde at vise vigtigheden af tegnsprogstolkning.

Verdens næstældste profession

Tolkning og oversættelse er, om ikke verdens ældste profession, så den næstældste. Tolke- og oversættererhvervet er født internationalt, længe inden internationalisering og globalisering tog form som begreber.

Mens vi i Danmark endnu engang diskuterer overvågningen af vores grænser holder beslutningerne flyttedag. De er flyttet til Europa.

Jørgen Christian Wind Nielsen, Konsulent
Forbundet Kommunikation og Sprog

Læs også:

  1. Dansk tolkning i EU Danske embedsmænd er tre gange bedre til fremmedsprog end svenske. I hvert fald bruger Sverige tre gange så meget på tolkning i EU som Danmark. Tolkningen til og fra dansk...
  2. Er oversættelse mulig? Nogle subjektive betragtninger om forskelle mellem dansk og bantusprog Omkring 500 bantusprog tales i det meste af den sydlige halvdel af Afrika. Sammen med jorddyrkning og jernteknologi er denne sprogfamilje...
  3. De sproglige rettigheder i straffesager styrkes – bare ikke i Danmark Europa-Parlamentet og Rådet har fremlagt et forslag til direktiv om retten til tolkning og oversættelse i straffesager. Forslaget tager sigte på at opstille fælles minimumsstandarder i hele Den Europæiske Union....
  4. Europas små sprogs Melodi Grand Prix 2010 Liet 2010's plakat på bretonsk I morgen aften, lørdag den 27. afholdes det syvende ‘alternative’ europæiske Melodi Grand Prix i An Oriant i Breizh, eller på fransk, og dermed dansk:...
Tagget med: , , , , ,

Skriv en kommentar